O projekcie UE Logo

Projekt: „NA PLUSIE – DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW”

Numer umowy: UDA-POWR.02.21.00-00-DO08/20

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Cel projektu

Projekt poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomość, wiedzę i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.

Projekt realizowany jest w terminie: 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.
Wartość projektu: 4 712 621,80 PLN.

Kontakt

Beneficient: Certes Sp. z o.o.
ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa

Partner: Fundacja Polska Bez Barier
ul. L. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa

Kto może wziąć udział w projekcie

W projekcie wezmą udział przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z:

 • produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać dostostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczeniami funkcjonalnymi,
 • projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób z ograniczeniami funkcjonalnymi,

i mający siedzibę na terenie makroregionu 4, tj. w województwach łódzkim, śląskim i opolskim (70% przedsiębiorstw).

Preferencyjne branże

Projekt skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców działających na rynku jako:

 • producenci mebli,
 • producenci aplikacji,
 • producenci sprzętu komputerowego wraz z systemami operacyjnymi producenci konsumenckich urządzeń do korzystania z audiowizualnych usług medialnych producenci sprzętu AGD,
 • producenci elektroniki użytkowej,
 • producenci paczkomatów/biletomatów itp. producenci terminali płatniczych (urządzenia oraz oprogramowanie) dostawcy usług dostępu do audiowizualnych usług medialnych,
 • firmy e-commerce.

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorcy z innych branż niż wymienione powyżej, ale ich działalność musi być związana z produktami, których funkcjonalność można dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi, bądź usługami, które ze względu na swój charakter również mogą zostać dostosowane.

Na czym polega projekt?

Głównym celem projektu są działania szkoleniowe i doradcze mające podnieść świadomość, wiedzę i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.

Nabyte kompetencje pozwolą wspierać realizację procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach i doprowadzą do rozwoju modeli biznesowych opartych o przewagę konkurencyjną, jaką jest zapewnienie dostępności i poszerzanie grupy klientów/użytkowników danego produktu lub usługi, dzięki wykorzystaniu technologii asystujących i kompensacyjnych, a także uniwersalnego projektowania.

Dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorcy będą przygotowani do wprowadzenia zmian w produkcji lub świadczeniu usług, zapewniając osobom o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami lub ograniczeniami funkcjonalnymi, równy ze wszystkimi udział w życiu społecznym i gospodarczym – wpłynie to na podniesienie konkurencyjności firm, ponieważ kwestie związane z dostępnością mają coraz większe znaczenie społeczne w dobie społeczeństwa starzejącego się.

W ramach projektu oferujemy

 • Bezpłatny udział w szkoleniu ogólnym – 8 godzin – stacjonarnie lub online
  Szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu planowania strategii rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz projektowanie uniwersalne.
 • Bezpłatny udział w szkoleniu specjalistycznym – 12 godzin
  Program części specjalistycznej jest dostosowany do potrzeb poszczególnych grup przedsiębiorców i uwzględnia takie
  zagadnienia, jak:

  • Analiza dobrych przykładów istniejących produktów/usług dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
  • Planowanie strategii rozwoju przykładowych produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi
  • Możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz projektowania uniwersalnego, funkcjonujących w konkretnych obszarach działalności.
 • Działania doradcze
  Celem doradztwa jest omówienie konkretnych przypadków związanych z planowaniem strategii rozwoju produktów/usług, które mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
  W trakcie doradztwa przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie np. projektowania produktów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania czy wdrażania technologii, których zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, czy usług na zasadzie równości szans.