VII NABÓR REKRUTACJI W PROJEKCIE „NA PLUSIE – DOSTEPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW”

OKRES NABORU OD 26  PAŹDZIERNIKA do 9 LISTOPADA 2021 r.

CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Fundacją Polska Bez Barier ogłasza VII rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „NA PLUSIE – DOSTEPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW” o numerze POWR.02.21.00-00-DO08/20.

Zasady naboru zapisano szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie Projektu.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO NABORU:

Do udziału w Projekcie zapraszamy  Przedsiębiorców, którzy:

  • są zainteresowani planowaniem rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz zasady projektowania uniwersalnego;
  • prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) związaną z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonowanie może zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi;
  • prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, jednakże przede wszystkim na terenie Makroregionu 4 tj. woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (min. 70% Uczestników Projektu);

TERMINY:  

W VI rundzie naboru obowiązują następujące terminy przyjmowania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej:

ROZPOCZĘCIE od dnia 26.10.2021 r. od godz. 8:00

ZAKOŃCZENIE do dnia 09.11.2021 r. do godz. 23:59

(tylko formularze przysłane w tym okresie „data/godzina” będą rozpatrywane w tej rundzie naboru)

FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Skan uzupełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej: rekrutacja@naplusie.eu

ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:

PRZESŁANIE SKANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu)

    • Dokument (skan) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej rekrutacja@naplusie.eu w okresie trwania naboru.
    • Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 08:00 dnia 26.10.2021 – do godz. 23:59 dnia 09.11.2021 r.
    • Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „7_NABÓR _Nazwa przedsiębiorstwa

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 120% przewidzianej liczby miejsc w naborze.

PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁU ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać/dostarczyć (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych* do biura Organizatora – CERTES Sp. z o.o., ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.

  • z dopiskiem na kopercie „7 Nabór_ NA PLUSIE – DOSTEPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW”.

*dni robocze liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Przedsiębiorcy otrzymują 100% dofinansowania, które stanowi pomoc de minimis.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Pytania dotyczące VI naboru można przesyłać na adres: kontakt@naplusie.eu