VIII NABÓR REKRUTACJI W PROJEKCIE „NA PLUSIE – DOSTEPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW”

OKRES NABORU: 10-23.12.2021

CERTES Sp. z o.o. wspólnie z Partnerem Fundacją Polska Bez Barier ogłasza VIII rundę naboru zgłoszeń do projektu pn. „NA PLUSIE – DOSTEPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW” o numerze POWR.02.21.00-00-DO08/20.

Zasady naboru zapisano szczegółowo w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie dostępnym na stronie Projektu
 https://naplusie.eu/dokumenty/

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO NABORU:

Do udziału w Projekcie zapraszamy  Przedsiębiorców, którzy:

 • są zainteresowane planowaniem rozwoju w oparciu o technologie asystujące
  i kompensacyjne oraz zasady projektowania uniwersalnego;
 • prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) związaną z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonowanie może zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób
  z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi;
 • prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Polski, jednakże przede wszystkim na terenie Makroregionu 4 tj. woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (min. 70% Uczestników Projektu);

TERMINY:  

W VIII rundzie naboru  obowiązują następujące terminy przyjmowania „Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa” (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej:

ROZPOCZĘCIE od dnia 10.12.2021 r. od godz. 8:00
ZAKOŃCZENIE do  dnia 23.12.2021 r. do godz. 23.59

(tylko formularze przysłane w tym okresie „data/godzina” będą rozpatrywane w tej rundzie naboru)

 FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Scan uzupełnionego i podpisanego  „Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa” (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznejrekrutacja@naplusie.eu

ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH:

 

 1. PRZESŁANIE SCANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO „FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA” (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu)
 • Dokument (scan) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej rekrutacja@naplusie.euw okresie trwania naboru.
 • Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 08:00 dnia 10.12.2021 do godz. 23:59 dnia 23.12.2021
 • Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „7_NABÓR _Nazwa przedsiębiorstwa”

 

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 150% przewidzianej alokacji w złożonych przez Przedsiębiorców formularzach zgłoszeniowych.

 

 1. PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁÓW ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH „KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA”

 

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstw (obligatoryjny);
 • Załącznik nr 2 Regulaminu – Oświadczenia określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa (obligatoryjny);
 • Załącznik nr 3 Regulaminu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (obligatoryjny);
 • Załącznik nr 4 Regulaminu – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (obligatoryjny);
 • Załącznik nr 5 Regulaminu – Formularz zgłoszenia właściciela/pracownika (obligatoryjny);
 • Załącznik nr 6 Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (obligatoryjny);
 • Załącznik nr 7 Regulaminu – Oświadczenie osoby wskazanej do kontaktów roboczych (obligatoryjny);
 • Wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych KRS lub wpis do CEIDG (obligatoryjny);
 • Pełnomocnictwo szczególne poświadczone notarialnie (w oryginale) do podpisania dokumentów lub oświadczeń w imieniu danego Przedsiębiorstwa udzielone osobie innej niż wskazana/–e w dokumencie rejestrowym, do przekazywanych dokumentów rekrutacyjnych (jeśli dotyczy);
 • Oświadczenie oraz kopia orzeczenia o niepełnosprawności poświadczona za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy);

Oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik 1 do Regulaminu) oraz oryginały pozostałych dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać / dostarczyć (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej w ciągu 5 dni roboczych* do biura Organizatora – CERTES Sp. z o.o., ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa.

 • z dopiskiem na kopercie „8 Nabór_ NA PLUSIE – DOSTEPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW”.

* dni robocze liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Przedsiębiorcy otrzymują 100% dofinansowania, które stanowi pomoc de minimis.

W PRZYPADKU PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Pytania dotyczące I naboru można przesyłać na adres: kontakt@naplusie.eu